Callcenter
Tech support: +48 (22) 10 10 965
Popgun office: +48 (22) 100 35 50
Game servers control panel
Log in Register

EN
Redeem code

en

Regulamin popgunservers.com

REGULAMIN HOSTINGU GIER SIECIOWYCH PUKAWKA.PL

§ 1

 1. Usługa – najem Serwera w celu prowadzenia rozgrywek przez Internet, oparta na oprogramowaniu dostarczonym przez producenta gry.
 2. Serwer – oprogramowanie dostarczone przez producenta gry służące do prowadzenia rozgrywek przez Internet, zainstalowane na komputerach Usługodawcy.
 3. Slot - miejsce na Serwerze przeznaczone dla graczy.
 4. Serwer prywatny - Usługa, do której dostęp jest zawsze zabezpieczony hasłem. Maksymalna liczba graczy jest ustawiona według wniesionej opłaty zgodnie z cennikiem.
 5. Serwer publiczny - Usługa, do której dostęp nie musi być zabezpieczony hasłem.
 6. Usługodawca - Open Makers, ul. Stefana Drzewieckiego 9c/9 80-464 Gdańsk, NIP: 9570675395
 7. Klient - podmiot korzystający z Usługi na podstawie Regulaminu, Umowy i Cennika.
 8. Usługobiorca - podmiot korzystająca z Usługi na podstawie Regulaminu, Umowy i Cennika.
 9. Administrator – podmiot, któremu Usługobiorca przyznał w ramach Panelu administracyjnego uprawnienia do zarządzania Serwerem i kontaktów w sprawach technicznych z Usługodawcą.
 10. Quota - ilość miejsca na dysku twardym przyznana Usługobiorcy.
 11. Panel administracyjny - narzędzie oparte na interfejsie www służące do zarządzania Serwerem.
 12. Klan - grupa graczy znana pod jedną nazwą.
 13. HLTV - usługa  umożliwiająca nagrywanie powtórek lub oglądanie rozgrywek na serwerach.
 14. GoTV - usługa umożliwiająca nagrywanie powtórek lub oglądanie rozgrywek na serwerach.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia hostingu gier sieciowych.
 16. Cennik – wykaz cen za Usługę dostępny na stronie www.pukawka.pl
 17. Umowa – umowa o hosting gier sieciowych zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą w formie elektronicznej.
 18. Portfel - funkcjonalność panelu pozwalająca na gromadzenie Punktów.
 19. Punkty - wirtualne punkty,  które są promesą świadczenia Usługi w serwisie Pukawka.pl, nie dłużą jednak niż 93 dni od momentu zasilenia Portfela Punktami
 20. Przelicznik - stosunek, na podstawie którego  przeliczna jest obca waluta na Punkty. Przelicznik dostępny jest w menu Portfel w Panelu. Przelicznik może ulegać zmianie każdego dnia.
 21. Pingboost - opcja konfiguracji ustawiana w poleceniu startowym serwerów opartych o silnik HLDS.
 22. Boty - wirtualni gracze, wygenerowani przez Serwer.

§ 2

Przez elektroniczną akceptację Regulaminu Strony zawierają Umowę.
Usługobiorca wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej. Strony zawierają umowę na czas określony poprzez wypełnienie przez Usługobiorcę formularza zamówienia Serwera. Umowa określa w szczególności ilość graczy korzystających z Serwera określana w Slotach, rodzaj gry, czas najmu Serwera. Zawarcie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Umowy na rzecz Usługobiorcy, w danej lokalizacji.
Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności gdy Usługobiorca swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje szkody w systemie Usługodawcy, Usługach innych Usługobiorców lub podmiotów trzecich.

§ 3

W zakresie przedmiotu Umowy Usługodawca wynajmuje Usługobiorcy Serwery. Serwery charakteryzują się następującymi parametrami taki jak maksymalna ilość Slotów, maksymalna wielkość Quoty, adres ip, porty Serwera, id Serwera, okres wynajmu Serwera.
Usługobiorca bądź Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie Serwerami a w szczególności konfigurację Serwera, wgrywanie map, modów i ich konfigurację.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem i Umową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, winy Usługobiorcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub niezachowania przez niego przepisów bądź postanowień Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację wykonaną przez Usługobiorcę lub Administratora.
Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość, iż Punkty zgromadzone w Portfelu mogą być wydane tylko na Usługi świadczone przez Usługodawcę, oraz w zakresie i formie ustalonym przez Usługodawcę oraz, że Punkty zgromadzone w Portfelu nie mogą być wypłacone w postaci środka płatniczego obowiązującego w danym kraju.

§ 4

Usługodawca zobowiązany jest do:

 1. nieodpłatnego udostępnienia Usługobiorcy Regulaminu przed zawarciem Umowy,
 2. zapewnienia odpowiednich warunków technicznych, wymaganych do prawidłowego wykonywania Umowy,
 3. instalacji Serwera, w ciągu jednego dnia roboczego od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy zgodne z zamówieniem złożonym w systemie informatycznym Usługodawcy,
 4. udostępnienia Usługobiorcy narzędzi do konfigurowania i kontroli Serwera a w szczególności Panelu administracyjnego i dostępu do plików Serwera za pomocą protokołu FTP,
 5. przeprowadzenia koniecznych napraw lub reinstalacji Serwera w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu przez Usługobiorcę lub Administratora.

§ 5

Usługobiorca lub Administrator NIE jest uprawniony do:

 1. instalowania oprogramowania lub wprowadzania modyfikacji, które będą w dużej części pochłaniać zasoby Serwera (pamięć operacyjna, procesor, miejsce na dyskach twardych)
 2. używania Serwera do celów innych niż gra sieciowa, w tym zakazane jest używanie Serwera ftp jako miejsca wymiany plików,
 3. zmiany numeru portu Serwera lub usług towarzyszących (np HLTV lub GoTV), który przyznawany jest przez Usługodawcę
 4. używania w nazwie Serwera słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
 5. zmiany parametrów Serwera: takich jak wykupiona liczba Slotów, a jeżeli Serwer jest Serwerem prywatnym, zabrania się zlikwidowania hasła dostępu do Serwera, udostępniania hasła w środkach masowej komunikacji, zmiany charakteru serwera na ogólnie dostępny za pomocą jakichkolwiek innych wybiegów, w szczególności podając hasło w nazwie serwera.
 6. zakładania więcej niż jednego konta, udostępniania konta innym osobom, oraz cesji konta na inne osoby
 7. wykorzystywania Serwerów do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem.
 8. przetrzymywania większej ilości Punktów w Portfelu niż 200% ilości potrzebnej do opłacenia aktualnie wykupionych Usług.
  W przypadku przekroczenia 200% ilości Punktów w Portfelu potrzebnych do  opłacenia aktualnie wykupionych Usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  - wysłania w pierwszym dniu miesiąca na e-mail aktualnie widniejący na koncie Usługobiorcy informacji o potrzebie redukcji nadmiernej ilości Puntków w Portfelu
  - w przypadku braku redukcji do ww. poziomu 200%, do odjęcia w dniu 15 miesiaca 5% Punktów zgromadzonych w Portfelu
  - powtarzania czynności upominawczej i czynności redukującej ilość Punktów w Portfelu, aż do uzsykania ilości nie przekraczającej 200% Punktów w Portfelu potrzebnych do  opłacenia aktualnie wykupionych Usług

  Wyjątek stanowią indywidualne uzgodnienia Usługobiorcy z Usługodawcą.
   
 9. traktowania Portfela jak zastępczego konta bankowego, a Punktów jako zastępczej waluty.
 10. aktywowania Botów w serwerach opartych o silnik Source firmy Valve bez uzyskania zgody Usługdawcy.
 11. wprowadzania modyfikacji na serwery CS:GO, które ingerują w przedmioty graczy, dostęp do ekwipunku, a także oferują graczom:
  • przedmioty (skiny broni, noże itp.) nie występujące domyślnie w CS:GO i są przeznaczone wyłącznie na serwery matchmakingowe producenta gry.
  • rangi ("profile rank") / poziomy (ang. "skill group")
  • żetony ("coin") widoczne w tabeli wyników
 12. Instalacji serwerów gier na serwrach vps z oferty Web
 13. Instalacji i uruchamiania oprogramowania do obliczeń (kopania) kryptowalut.

Usługobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi i konfiguracji zamawianych przez siebie Serwerów.
Usługobiorca oświadcza, że będzie korzystał z Serwerów w sposób zgodny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jeżeli powstanie wątpliwość co do możliwego wykorzystania Serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy na takie wykorzystanie.

§ 6

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę z wykorzystaniem elektronicznych lub pisemnych form komunikacji.
 2. Usługodawca prowadzi telefoniczną obsługę Usługobiorcy. Aktualne numery kontaktowe Usługodawcy znajdują się na stornie www.pukawka.pl
 3. Wszelkie zamówienia dokonywane są przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego Usługodawcy.
 4. Jeśli usługa zamówiona przez Usługobiorcę jest odpłatna, Usługodawca zastrzega sobie prawo jej realizacji dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia.
 5. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące usługi dostępne są na stronie www.pukawka.pl. Odpowiedzi na indywidualne pytania Usługodawca udziela w terminie trzech dni roboczych na konto email wskazane przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie usług lub zmienić warunki ich świadczenia, na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia usług oraz w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, bądź konieczności zachowania ochrony integralności sieci. W takiej sytuacji za ten okres Usługobiorcy odszkodowanie nie przysługuje.
 7. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług, danych dotyczących Usługobiorcy.

§ 7

 1. W celu aktywacji Serwera Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy wynagrodzenie określone w cenniku. Wszystkie ceny zawarte w cenniku określone są w wartości brutto.
 2. W tytule przelewu Usługobiorca jest zobowiązany podać ID Serwera widoczne w zamówieniu i login w serwisie www.pukawka.pl.
 3. Usługodawca udostępnia w Panelu funkcję Portfel celem gromadzenia Punktów służących do opłacenia Serwera przez Usługobiorcę. Środki pieniężne wpłacane do Portfela są automatycznie zamienione na Punkty w stosunku 1 zł to 1 pkt i jako takie nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena Usług określana jest w aktualnym cenniku publikowanym na stronie www.pukawka.pl, lub może być wyznaczona przez trwającą promocję również publikowaną na stronie www.pukawka.pl.
 5. Usługobiorca może dokonać zwrotu usługi jeżeli jej czas zakończenia jest większy niż 31 dni. Zwrot za niewykorzystany okres następuje w postaci punktów do Portfela i jest przeliczany indywidualnie z uwzględnieniem realnie wydanych kosztów.
  Zwrot jest obciążony 40% prowizją pobieraną przez Usługodawcę z Portfela.
  Zwroty należy zgłaszać na adres biuro@pukawka.pl
   

§ 8

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za instalowane oprogramowanie i udostępniane dane na Serwerze oraz Serwerach ftp. Wszelką odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że na wydajność Serwera składa się wiele zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy czynników, a w szczególności ustawienia tras routingu, łącza międzyoperatorskie, łącze internetowe Usługobiorcy, niestabilność oprogramowania Serwerów, lub dodatków do Serwerów (tzw. mody). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za te czynniki zewnętrzne.
 3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego swojego Administratora.
 4. Do korzystania z Usługi Upoważnione są wyłącznie podmioty dysponujące prawami do gier. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez te podmioty.

§ 9

 1. Reklamacje i uwagi Usługobiorca powinien kierować na adres: support@pukawka.pl
 2. Reklamacje muszą być udokumentowane załącznikami zawierającymi śledzenie trasy, pingi oraz zrozumiałym opisem problemu.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do usunięcia ewentualnej awarii Serwera.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia awarii Serwera najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o jej powstaniu.

§ 10

Usługodawca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą świadczonej przez siebie usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.pukawka.pl Usługobiorca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą zamówionej przez siebie Usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wskazanego przez siebie konta email.

Usługobiorca oświadcza, iż wskazane przez Usługobiorcę konto email jest łącznie:

- użytkowane wyłącznie przez Usługobiorcę,

- zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów w rozumieniu art. 175 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo - Telekomunikacyjne,

- wolne od mechanizmów uniemożliwiających Usługodawcy przesłanie, niezbędnej dla świadczenia usługi, korespondencji elektronicznej,

- sprawdzane każdego dnia roboczego, a korespondencja przesłana na to konto czytana każdego dnia roboczego.Do dnia powiadomienia Usługodawcy o zmianie konta email przez Usługobiorcę, poczta elektroniczna kierowana przez Usługodawcę na dotychczasowe konto email Usługobiorcy jest doręczana ze skutkiem wiążącym dla Usługobiorcy.

Wysłanie korespondencji na konto email Usługodawcy lub Usługobiorcy uznaje się jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 § 2 k.c.

Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany Usługodawcy adres za skutecznie doręczone.

§11

Usługobiorca wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:

- czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia Umowy;

- skutkach prawnych akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu i Umowy;

- zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści Umowy;

- metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych;

- kodeksach etycznych, które stosuje Usługodawca, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej;

- istotnych właściwościach usługi, a w szczególności o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca,

- wynagrodzeniu obejmującemu wszystkie składniki, a w szczególności podatki,

- zasadach zapłaty wynagrodzenia,

- miejscu i sposobie składania reklamacji,

- prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.Usługobiorca oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z ich treścią przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi.

Usługobiorca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz usuwania.

Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

Usługobiorca oświadcza, że nie wykorzysta systemu teleinformatycznego Usługodawcy do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12

Rodzaje, zakres oraz szczegółowe warunki świadczenia Usługi a także wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca określone są na stronie internetowej Usługodawcy www.pukawka.pl.Spory, które nie zostaną usunięte w drodze negocjacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Usługodawcy.Jakiekolwiek zachowania Stron, za wyjątkiem wyraźnych pisemnych oświadczeń złożonych w formie pisemnego aneksu, nie będą kwalifikowane jako skrócenie czasu, na jaki Umowa została zawarta lub terminów w niej przewidzianych ani jako modyfikacja jakichkolwiek jej postanowień.Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 § 3 k.c., że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Regulaminu okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. Postanowienia nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe uznaje się za wykreślone a w ich miejsce wchodzą postanowienia o treści zgodnej z powszechnie obowiązującym prawem i dotychczasowym brzmieniem tego postanowienia, a gdyby nie można było ustalić brzmienia takiego postanowienia to na jego miejsce wchodzą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy i Oferty, rozumie ich treść, akceptuje ją bez zastrzeżeń i chce zawrzeć Umowę na warunkach określonych w tym Regulaminie.

§ 13

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę lub jego Administratora, Usługodawca natychmiast zablokuje Usługę. Niniejszy regulamin zgodny jest z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Kodeks Cywilny.Złożenie zamówienia oraz dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi w tym adresy elektroniczne Usługobiorcy. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie www.pukawka.pl w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie. Regulamin obowiązuje od dnia 30 grudnia 2010.

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące regulaminu, skontaktuj się z nami.